Erdoğan ve Fetö arasında ki asıl sebep devleti ele geçirme ve Türkiye Cumhuriyeti devletini tasfiye etme projesidir. Fetö örgütüyle kavga CİHANNÜMA kurulduktan sonra başlamıştır.

İktidarının 11.Yılında AKP , ‘Adamlarımızı yükseltemiyoruz' eleştirisini ‘çok özel' bir dernek kurarak cevapladı. Yönetimine de Milli Görüş'çüleri getirdi…

AKP, genç­lik ya­pı­lan­ma­sın­da ye­ni bir der­nek­leş­me yo­lu­na git­ti. Der­ne­ğin adı Ci­han­nü­ma… Ka­pa­tı­lan Re­fah Par­ti­si dö­ne­min­de ku­ru­lan Mil­li Genç­lik Vak­fı'nın mo­del ola­rak alın­dı­ğı der­nek AKP'li gençleri bir araya getirmeyi hedefleyerek devlet kadrolarına yerleşmeyi amaçlamıştı. AK­P'­nin dev­let için­de kad­ro­laş­ma­sın­da en önem­li re­fe­rans ye­ri ola­cak.

Cİ­HAN­NÜ­MA KU­RUL­DU: Faaliyete başlayan AKP'lilerin Ci­han­nü­ma Der­ne­ği'nin is­mi Os­man­lı dö­ne­min­de ‘her ta­ra­fı cam­lı ku­le' an­la­mı­na ge­li­yor­du.

ŞEV­Kİ YIL­MA­Z'­IN DA­NIŞ­MA­NI: Der­ne­ğin yö­ne­ti­min­de ağır­lık­lı ola­rak geç­miş­te Mil­li Genç­lik Vak­fı ve Mil­li Gö­rüş çiz­gi­sin­de olan isim­ler bu­lu­nu­yor. Ör­ne­ğin es­ki Re­fah Par­ti­li'li Şev­ki Yıl­ma­z'­ın mil­let­ve­ki­li iken da­nış­man­lı­ğı­nı ya­pan Se­lim Cer­rah, Ci­han­nü­ma'nın yö­ne­ti­mi­ne se­çil­di. Der­ne­ğin Yö­ne­tim Ku­rul Baş­ka­nı ise Ge­nar Araş­tır­ma'nın sa­hi­bi Mus­ta­fa Şen.

AK­P'­NİN DEV­LET KAD­RO­SU: AKP, 10 yı­lı ge­ri­de bı­rak­ma­sı­na rağ­men genç­lik teş­ki­la­tın­dan is­te­di­ği ve­ri­mi ala­ma­dı. Bu ne­den­le za­man za­man par­ti için­de ‘dev­let­te kad­ro­laşa­mı­yo­ruz, ken­di adam­la­rı­mı­zı yük­sel­te­mi­yo­ru­z' eleş­ti­ri­le­ri ya­pı­lı­yor­du. Der­nek de iş­te bu kad­ro­laş­ma so­ru­nunu çö­ze­cek. AK­P'­nin dev­let için­de kad­ro­laş­ma­sın­da en önem­li re­fe­rans ye­ri ola­cak.

OPE­RAS­YON EKİ­Bİ: Cihannüma Der­ne­ği'nin ku­ru­luş za­man­la­ma­sı, par­ti ile Gü­len ce­ma­ati ara­sın­da ip­le­rin iyice kop­tu­ğu dö­ne­me denk gel­di. Açık­ça di­le ge­ti­ril­me­se de der­nek, AKP hü­kü­me­ti­nin dev­let kad­ro­la­rın­da ‘sen çe­kil, sen iş ba­şı ya­p' ça­lış­ma­sın­da önem­li rol oy­na­ya­cak.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)Facebook YorumlarıDisqus Yorumları